Rr. ``Gjergj Fishta``, Pall. Edil-Al-It, Kati II-te, Tirana - Albania

Home

FONDI I KOMPENSIMIT

Fondi i Kompensimit, është nje Fond i veçantë që krijohet për kompensimin e palëve të dëmtuara si pasojë e një aksidenti automobilistik të shkaktuar nga një mjet motorik.

Byroja Shqiptare e Sigurimit është administruese e Fondit të Kompensimit, përgjegjës për pagesën e dëmeve rrjedhur nga aksidente automobilistike, shkaktuar nga mjete të pasiguruara apo të paidentifikuara.

Lëshimi i Kartoni Jeshil

Kartoni Jeshil

Kartoni Jeshil apo Çertifikata Ndërkombëtare e Sigurimit Motorrik, çertifikon dhe garanton sigurimin e Përgjegjësisë Civile ndaj palëve të treta, në të gjitha vendet Anëtare pjesë e Sistemit të Kartonit Jeshil, në përputhje me legjislacionin dhe kufijtë minimalë të mbulimit të sigurimit në vendin e aksidentit.

RREGULLORE

MBI ADMINISTRIMIN E FONDIT TË KOMPENSIMIT

Kjo rregullore përcakton rregullat e detyrueshme mbi administrimin e Fondit të Kompensimit dhe mbi delegimin, trajtimin, pagesën dhe rimbursimin e praktikave objekt i Fondit të Kompensimit, sipas parashikimeve të kësaj rregulloreje dhe legjislacionit në fuqi.

Me ka ndodhur një aksident automobilistik ne Shqiperi.

Ku duhet të drejtohem për tërheqjen e vlerës së dëmshpërblimit ?

1. Ne rast se mjeti shkaktar i aksidentit eshte i pasiguruar apo i paidentifikuar, ju duhet te drejtoheni menjëherë pranë Byrosë Shqiptare të Sigurimit për akordimin e vlerës së dëmshpërblimit.

Lajme dhe Publikime

Fjalimi i Sandra Schwarz

Fjalimi i Sandra Schwarz

Dear Colleagues, The Green Card system is a stable and reliable network across Europe, North Africa and the Middle East that ensures efficient protection of cross border road traffic victims. The Council of Bureaux as Managing organization of the Green…

Mos humbni më kohë dhe para

SHMANGNI ÇDO BUROKRACI

Në Shqipëri ndodhin më shumë se 50 aksidente çdo ditë.

Pasojat e rrjedhura nga këto aksidente janë materiale dhe shëndetësore.

Të gjithë qytetarët që përfshihen pa faj në aksidente me makinë dhe pësojnë dëmtime fizike kanë të drejtën e dëmshpërblimit.

Në cdo rast , drejtohuni personalisht pranë Byrosë Shqiptare të Sigurimit apo kompanive të sigurimit , për përfitimit e vlerës së dëmit të llogaritur sipas ligjit.

Kontakt

  Të nderuar qytetarë!

  Ju njoftojmë se me 1 Korrik 2021 ka hyrë në fuqi ligji nr.32/2021 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”.

  Lutemi të mbani parasysh të gjitha lehtësitë që sjell ky akt i ri lidhur me:

  • Afatet e kërkesës për dëmshpërblim
  • Limitet e reja të përgjegjësisë
  • Tarifën e përfaqësuesit ligjor

  Informacion më të zgjeruar mund të gjeni në faqen tonë të webit.

  Ju faleminderit!

  Insurance Quote