Ligji nr. 10 076, datë 12.02.2009

"Për Sigurimin e Detyrueshëm në Sektorin e Transportit"

Përshkrim i shkurtër:
Qëllim i këtij ligji është përmirësimi i bazës ligjore të sigurimit të detyrueshëm. Ky zhvillim ligjor ndërmerret në një kohë kur tregu i sigurimeve ka avancuar me shpejtësi, dhe kërkohen ndryshime ligjore në përgjigje të këtij zhvillimi, me qëllim mbrojtjen e konsumatorit dhe përafrimit me standardet ndërkombëtare.

Lexo Ligjin