Funksionet e BSHS

Byrotë dhe Shoqëritë e Sigurimit të cilat janë anëtare të tyre dhe që janë të liçencuara të lëshojnë një policë sigurimi që mbulon përgjegjësinë ndaj palës së tretë, përbëjnë bazat e Sistemit të Kartonit Jeshil.

Lexo me shume
Rregullore "Për trajtimin e dëmeve që mbulohen nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm..."

Në datë 25/06/2009 Bordi drejtues i AMF miratoi rregulloren Për trajtimin e dëmeve që mbulohen nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit.

Lexo me shume