Instruksione në rast aksidenti :

I nderuar Klient, Ju falenderojmë që keni hyrë faqen tonë të internetit.

Ju kujtojmë të :

  1. MOS UDHËTONI ME AUTOMJET TË PASIGURUAR
  2. TË ZBATONI GJITHMONË RREGULLAT E QARKULLIMIT KUR UDHËTONI ME MJETIN TUAJ
  3. TË MBANI GJITHMONË ME VETE TË GJITHË DOKUMENTAT E MJETIT, PËRFSHIRË KËTU DHE POLICËN E SIGURIMIT

Në rast se përfshiheni në një aksident automoblistik, ja çfare duhet të bëni:
1. Të ndihmoni personat e plagosur dhe të njoftoni policinë.
2. Të siguroni numrat e targave, adresat e drejtuesve të tjerë,dëshmitarëve dhe të personave të përfshirë në aksident.
3. Të bëni skicën e përafërt të skenës së aksidentit duke treguar pozicionin e automjeteve dhe hollësi të tjera.
4. Mos merrni përsipër përgjegjësinë për Rastin e Sigurimit nëse nuk jeni të bindur për të.
5. Njoftoni degën më afërt të shoqërisë së Sigurimit brenda 3 ditëve nga momenti i ndodhjes së aksidentit.
6. Merrni një kopje të proçes- verbalit të policisë.
7. Kërkojini shkaktarit të dëmit plotësimin e Vërtetimit Miqësor të ngjarjes – Njoftim i rastit të sigurimit
8. Mos riparo mjetin pa njoftuar dhe marrë miratimin e shoqërisë ku je i siguruar.
9. Nëse shkaktari i dëmit është i pasiguruar apo është i siguruar me Karton jeshil, praktika e dëmit trajtohet nga Byroja Shqiptare e Sigurimit.

Dokumentacioni i dosjes së dëmit që rrjedh nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm të
përgjegjësisë së pronarit të mjetit motorik për dëme që u shkaktohen palëve të treta nga
përdorimi i këtij mjeti përmban dokumenta të përgjithshme dhe dokumenta specifike të
ndara:
a. për dëme shëndetësore;
b. për dëme materiale;
c. për dëme jopasurore.

Lexo më shume¨