Rregullore e Brendshme

Qëllimi i kësaj Rregulloreje të Brendshme është të rregullojë marrëdhëniet reciproke midis Byrove Kombëtare të Sigurimit, duke zbatuar kështu parashikimet e Rekomandimimit nr.5 miratuar në 25 Janar 1949 nga Grupi i Punës për Transportin Rrugor të Komitetit të Transportit Tokësor, të Komisionit Ekonomik Europian të Kombeve të Bashkuara, zëvendësuar me Aneksin 2 të Rezolutës së konsoliduar për lehtësimin e Transportit Rrugor (R.E.4) miratuar nga Grupi i Punës në sesionin e tij 74 –tërt mbajtur në 25 deri në 29 Qershor 1984, në versionin e saj aktual, (këtu e më poshtë e quajtur Rekomandimi Nr.5)

Lexo më shumë